CENTRUL DE CONSULTANTA TRANSILVANIA - BRASOV


ORGANIZEAZA CURS CALIFICARE PENTRU MESERIA:

„ELECTRICIAN PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE” cod COR 741313


Cursul se adreseaz? tuturor celor care doresc s? se califice pentru a dobândi competen?ele ?i abilit??ile necesare pentru a lucra în domeniul utiliz?rii energiei electrice. Se vor efectua ore de teorie ?i ore de practic? conform Standardului Ocupa?ional pentru meseria de Electrician pentru utilizarea energiei electrice cu lectori autoriza?i CNFPA cu experien?? în produc?ie ?i formarea adul?ilor.

DURATA CURSULUI.

CURSUL se deruleaza pe o perioad? de 6 luni reprezentând 360 ore de curs, din care 120 ore de preg?tire teoretic? ?i 240 ore de preg?tire practic?.

CONDITII MINIME DE ACCES LA PROGRAMUL DE PREGATIRE

Nivel de studii: invatamant general obligatoriu..

MODUL DE DESFASURARE A CURSULUI.

Pregatirea teoretica se face la sediul CENTRULUI DE CONSULTANTA TRANSILVANIA, din Brasov, Soseaua Cristianului nr.2, iar pregatirea practica in laboratoare de electrotehnica specializate si autorizate conform legii (Instruirea practic? se desf??oar? în laboratoarele ?i atelierele de specialitate de la Colegiul Tehnic Energetic Remus R?dule?(str. Zizinului nr. 106) reabilitate prin programul REGIO finan?at de UE).

Grupa este compusa dintr-un numar de 28 cursanti, impartiti in 2 semigrupe de 14cursanti fiecare.

Fiecare cursant va primi suportul de curs pe format scris ?i/sau electronic.

Finalizarea cursului se realizeaza prin sus?inerea unui examen de absolvire, care consta intr-o prob? scris? ( test gril?) ?i o prob? practic?.

În urma sus?inerii acestui examen, ve?i ob?ine un CERTIFICAT DE CALIFICARE pentru meseria de ELECTRICIAN PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE, recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educa?iei ?i de toate ??rile UE. Certificatul de calificare va fi înso?it de un supliment descriptiv, în care vor fi trecute competen?ele profesionale dobândite în cadrul acestui curs.

Absolven?ii acestui curs se pot înscrie la examenul de autorizare la Autoritatea Na?ional? de Reglementare în Domeniul Energiei conform ORDINUL Nr. 116 din 20.12.2016: ”Art. 25. Solicitantul trebuie sa de?in? o diplom? de calificare care s? se încadreze într-una dintre urm?toarele calific?ri profesionale acceptabile: CPA1: lucr?tori califica?i absolven?i ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic,electrotehnic, electromecanic sau al instala?iilor electrice pentru construc?ii”.

COMPETENTE DOBANDITE.

1.Aplicarea legisla?iei privind securitatea ?i s?n?tatea în munc? în domeniul electric

2.Aplicarea cerin?elor sistemului de management al calit??ii

3.Citirea ?i în?elegerea desenelor tehnice

4.Citirea ?i în?elegerea schemelor electrice

5.Utilizarea mijloacelor modeme de comunicare

6.Utilizarea terminologiei tehnice de specialitate

7.Utilizarea materialelor electrotehnice

8.Utilizarea aparatelor electrice de m?sur?

9.Instalarea echipamentelor electrice

10.Asamblarea prin sudur? ?i lipire

11.Verificarea materialelor ?i a lucr?rilor executate

12.Realizarea traseelor de cablu

13.Preg?tirea ?i montarea cablurilor ?i firelor

14.Realizarea instala?iilor electrice de iluminat ?i prize pentru case ?i cl?diri

15.Realizarea instala?iilor electrice pentru alimentarea ma?inilor electrice

16.Realizarea instala?iilor electrice pentru echipamente de înc?lzire ?i sanitare

17.Realizarea instala?iilor electrice de comand? ?i comunica?ii

18.Realizarea instala?iilor electrice de paratr?snete ?i prize de p?mânt

19.Punerea in func?iune a sistemelor ?i instala?iilor electrice

20.Testarea performan?ei ?i securit??ii sistemelor ?i instala?iilor electrice

21.Între?inerea sistemelor ?i instala?iilor electrice

Ocupa?ii COR* (Clasificarea Ocupa?ilor din Romania) ce pot fi practicate de absolven?i, inclusiv codurile din COR:

741206 - Electrician montare ?i repara?ii aparataj electric de protec?ie, relee, automatizare.

741210 - Montator/ reglor/ depanator de aparataj electric.

PRETUL CURSULUI.

Pretul cursului este de 1.500 (lei)/persoana (cursant), si se va achita la data inscrierii.

RELATII: tel.: 0744654279; 0268475743, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Soseaua Cristianului nr.2 Brasov

 

Firmele din cadrul Centrului de Consultanta Transilvania sunt marci inregistrate. Reproducerea continutului acestui site fara acordul nostru este strict interzisa. Acest site folose?te cookies. Navigând în continuare, v? exprima?i acordul asupra folosirii cookie-urilor. Puteti afla mai multe detalii despre cookies aici.

Am inteles si accept.